Vandmålere

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmåleren og har til enhver tid ret til, at kontrollere dens visning eller at udskifte den som led i vandværkets løbende kontrol af målere. 

Vandmåleren skal derfor placeres, så den både kan aflæses uden problemer og udskiftes nemt og enkelt, hvis den skal kontrolleres. 
Opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren vil ofte være uhensigtsmæssigt, da de kan hindre adgangen til vandmåleren eller blive udsat for vandskade ved en eventuel udskiftning af måleren.
 
Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Hvis du mener, at din vandmåler ikke måler korrekt, kan du rette henvedelse til bestyrelsen for at få kontrolleret  måleren. Omkostningerne ved kontrollen betales af dig selv, hvis vandmåleren fungerer korrekt, mens vandværket betaler, hvis måleren viser forkert.